Wat wijzigt er inzake btw vanaf 1 juli 2021 voor de verkoop aan particuliere klanten buiten België?

Ondernemingen die particuliere klanten hebben uit andere EU-lidstaten, moeten bepaalde drempels in het oog houden om de juiste btw-regels te kunnen toepassen. Wat wijzigt er ter zake vanaf 1 juli 2021?

Wat wijzigt er inzake btw vanaf 1 juli 2021 voor de verkoop aan particuliere klanten buiten België?

A.  Elektronische diensten

De eerste vraag die moet gesteld worden is dat het bij e-commerce om een levering of om een dienst gaat.

Zo maakt een gewoon boek of e-book inzake btw een verschil. Verkoopt u een papieren boek, dan gaat het om een gewone levering van een goed. Verkoopt u echter een elektronisch boek of zgn. e-book dat kan gedownload worden, dan is dat voor de Btw geen levering, maar een dienst, meer bepaald een elektronische dienst (art. 18, §1, lid 2, 16° W.Btw) .

Een boek dat online besteld en betaald wordt, maar dat vervolgens fysiek geleverd wordt bij de klant, is en blijft een levering. Dat is dus geen elektronische dienst.

Er zijn echter nog andere elektronische diensten dan de verkoop van een e-book. Concreet gaat het dan o.m. om de online levering van software en de bijwerking ervan, de online levering van beelden, geschreven stukken en informatie, zoals een digitaal abonnement op een krant of tijdschrift en de terbeschikkingstelling van databanken. Ook de online levering van muziek of films en het leveren van onderwijs op afstand zijn elektronische diensten.

Het verschil is van belang omdat er verschillende btw-regels gelden. Voor de levering van goederen gelden er nu eenmaal andere principes dan voor het verrichten van diensten. De zgn. b2c-regels en dan vooral als die koper of ontvanger van de dienst een particulier is die gevestigd is in een andere EU-lidstaat verschillen immers sterk naargelang het gaat om een levering of een dienst.

De regels voor de levering van goederen aan particulieren uit een andere EU-lidstaat wijzigen echter grondig vanaf 1 juli 2021. Het gevolg daarvan zal zijn dat de regels voor diensten en leveringen zeer sterk op elkaar zullen gaan gelijken en elkaar ook zullen beïnvloeden.

B.  Btw-regels voor elektronische diensten aan particulieren

De dienst vindt plaats in het land waar de dienstverrichter gevestigd is. Dit geldt evenwel slechts tot een bepaalde drempel, met name zolang per kalenderjaar de drempel van € 10.000 voor elektronische diensten verricht voor particulieren in andere EU-lidstaten niet overschreden wordt. Wordt die drempel overschreden, dan vindt die dienstprestatie plaats in het land waar de particuliere klant gevestigd is (art. 21bis, §2, 9° W.Btw) .

Verkoopt u bv. software aan een Franse particulier én blijft u op jaarbasis onder die drempel van € 10.000, dan vindt de dienst plaats in België. U moet dan 21% btw aanrekenen, die u afdraagt via uw normale periodieke btw-aangifte. Zodra de drempel overschreden wordt, vindt de dienst plaats in het land van de klant, in Frankrijk dus in dit geval. Dat betekent dat u geen Belgische, maar Franse btw moet aanrekenen aan die Franse particuliere klant.

Wordt de drempel overschreden, dan moet u dus buitenlandse btw aanrekenen en dat ineens voor alle andere transacties van dat jaar én van het daaropvolgende kalenderjaar. Er moet echter niet in alle lidstaten waar particuliere kopers zitten, een lokaal btw-nummer aangevraagd worden. De buitenlandse btw kan voldaan worden via een bijzondere aangifte, de zgn. MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop). Die aangifte dient via Intervat ingediend te worden bij de Btw in België.De Btw zal zelf zorgen voor de doorstorting van de verschuldigde buitenlandse btw aan de diverse EU-lidstaten. Die MOSS-aangifte zal steeds per kwartaal ingediend moeten worden.

Een btw-plichtige kan er ook voor opteren dat vanaf de eerste euro de plaats van de dienst bepaald wordt volgens het land waar de klant gevestigd is en dat er dus direct de buitenlandse btw afdragen wordt via de MOSS-aangifte. Die keuze geldt dan wel voor minstens twee kalenderjaren.

C.  Intracommunautaire verkopen op afstand

Verkoopt een btw-plichtige goederen aan een particulier uit een andere EU-lidstaat, dan is die levering in principe onderworpen aan Belgische btw. Er zal echter ook met buitenlandse btw moeten gefactureerd worden zodra een bepaalde drempel overschreden worden met al de verkopen aan particulieren uit andere EU-lidstaten. Al de zgn. verkopen op afstand per EU-lidstaat samengeteld dus.

De dremepel hierbij is niet eenvormig vastgelegd op € 10.000. Het drempelbedrag is afhankelijk per EU-lidstaat en bedraagt in de meeste gevallen ofwel € 100.000, ofwel € 35.000. Wordt de drempel van de verkopen op afstand overschreden, dan moet in die andere EU-lidstaat een btw-nummer aangevraagd worden en lokale btw-aangiften indienen. In elke EU-lidstaat waarvan u de drempel van die lidstaat overschrijdt, zal u dus een btw-nummer moeten aanvragen en moeten voldoen aan de lokale btw-verplichtingen.

D.  Wat wijzigt er vanaf 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 worden de huidige nationale drempels in de verschillende EU-lidstaten voor intracommunautaire afstandsverkopen afgeschaft. In plaats daarvan wordt een uniforme drempel van € 10.000 ingevoerd die geldt voor alle EU-lidstaten. Die nieuwe uniforme drempel van € 10.000 zal een globale drempel zijn voor alle landen samen én dit zowel voor intracommunautaire afstandsverkopen als voor elektronische diensten. Qua vereenvoudiging kan dat alleszins tellen!

Nog een vereenvoudiging is daar waar nu alleen de buitenlandse btw op de elektronische diensten via die MOSS-aangifte voldaan kan worden, zal dat vanaf 1 juli 2021 ook kunnen voor de verkopen op afstand. De MOSS-aangifte wordt dan vervangen door de OSS-aangifte, zijnde One Stop Shop. Zodra de nieuwe uniforme drempel overschreden wordt, moet er voor de rest van het kalenderjaar buitenlandse btw aangerekend worden én het daaropvolgende kalenderjaar ook.

Deze OSS-aangifte zal ook per kwartaal ingediend moeten worden.